FINANSIJSKA PODRŠKA ZA INVESTITORE U SRBIJI

Uslovi i način privlačenja direktnih investicija


Pored postojećih prednosti, kao što su strateški geografski položaj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, najniža stopa poreza na dobit u Evropi od 15%, kao i obrazovana i kvalitetna radna snaga dostupna po konkurentnim troškovima, Srbija nudi i finansijsku podršku investitorima. SIEPA je do sada objavila 19 poziva, u kojima je odobreno više od 280 miliona evra za otvaranje 46 hiljada radnih mesta u Srbiji.

Bespovratna finansijska sredstva se mogu dodeliti domaćim ili međunarodnim kompanijama za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, ribolova i akvakulture, saobraćaja, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje (izgradnja pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon - najmanje 100 bruto registrovanih tona) aerodroma i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednih subjekata u teškoćama, i to:

 1. ako je odgovornost za njegove dugove ograničena, a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine osnovnog kapitala,
 2. ako najmanje jedno lice neograničeno odgovara za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine kapitala, 
 3. ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka. 

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se sledeći investitori:

 1. privredni subjekti u teškoćama,
 2. koji imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji,
 3. kod kojih je u prethodnih 12 meseci pre podnošenja prijave znatno smanjen broj zaposlenih,
 4. u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajna ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena određena su ovom uredbom, u odnosu na opravdane troškove ulaganja. Prilikom određivanja visine sredstava koja mogu biti dodeljena uzima se u obzir kumulacija sa prethodno odobrenom državnom pomoći, u skladu sa propisima o kontroli državne pomoći.

Uslovi za dodelu sredstava

Sredstva mogu biti dodeljena samo pod sledećim uslovima:

 1. da se investicija održi na istoj lokaciji u jedinici lokalne samouprave u kojoj se realizuje direktna investicija najmanje pet godina nakon realizacije projekta, odnosno najmanje tri godine za male i srednje privredne subjekte, 
 2. da se dostignuti broj zaposlenih kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta ne smanjuje u periodu od pet godina u slučaju velikih privrednih subjekata, odnosno tri godina u slučaju malih i srednjih privrednih subjekata.

Korisnik sredstava, nakon postizanja pune zaposlenosti saglasno odredbama ugovora o dodeli sredstava, dužan je da svakom zaposlenom redovno isplaćuje zaradu u skladu sa propisima kojima se uređuje radni odnos, u iznosu koji je najmanje za 20% veći od minimalne zarade u Republici Srbiji propisane za mesec za koji se isplaćuje zarada, za sve vreme trajanja perioda investicije, osim kod investicionih projekata koji se realizuju u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu, uključujući i devastirana područja.

Postupak dodele sredstava

Dodela sredstava sprovodi  se u skladu sa javnim pozivom i ovom uredbom.
Javni poziv objavljuje se po odluci Ministarstva, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija. Tekst javnog poziva objavljuje Ministarstvo na svojoj internet stranici, a objavljuje se i na internet stranici Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza.

Prijava za učestvovanje u postupku dodele sredstava se podnosi Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza nakon objavljenog javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava, a u roku koji je naveden u javnom oglasu.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku. Uz prijavu se obavezno podnosi:

 • investicioni projekat - poslovni/ biznis plan sa detaljnim opisom elemenata direktne investicije za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava, po javnom oglasu, koji je sastavni deo Ugovora, 
 • original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja investitora za prethodne tri godine poslovanja, sa nalazom ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik (uz nalaz ovlašćenog revizora, ako je to u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom stranog predlagača investicionog projekta, ili izjavu investitora da nije obavezan da pribavlja izveštaj ovlašćenog revizora),
 • projektovani bilansi stanja i uspeha korisnika sredstava i izveštaj o novčanim tokovima  za period realizacije investicionog projekta, uključujući i period iz člana 10. ove uredbe, 
 • original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, ne stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik,
 • pisana izjava da za realizaciju istog investicionog projekta, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena, a ako jeste, po kom osnovu i u kojem obliku i iznosu je dodeljena državna pomoć iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave,  
 • dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji, a za strane investitore koji nisu poslovali u Republici Srbiji potpisana izjava da investitor nije poslovao u Republici Srbiji i da nema ni rezidentni ni nerezidentni poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija,
 • izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja sa zaposlenima kod Korisnika sredstava u trenutku podnošenja prijave. 

Prijava za ulaganje od posebnog značaja van javnog poziva podnosi se Ministarstvu.

Kvalitet investicionih projekta se ocenjuje na osnovu sledećih kriterijuma:

 • reference investitora (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl),
 • procenat nezaposlenih lica čije kvalifikacije odgovaraju delatnosti investitora, odnosno korisnika sredstava u ukupnom broju lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj se ulaže,
 • broj, odnosno procenat visokokvalifikovanih radnika koji se zapošljavaju realizacijom investicionog projekta,
 • visina i vrsta investicije (greenfield ili brownfield investicije), odnosno stepen angažovanja građevinske industrije u realizaciji investicionog projekta,
 • tehnološki nivo delatnosti koja je predmet ulaganja, u skladu sa kvalifikacijom Eurostata,
 • prethodna saradnja sa dobavljačima i planirani udeo domaćih dobavljača,
 • efekti investicije na zaposlene (obuke radnika i prosečna visina zarade),
 • prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa (pre i nakon investicionog projekta),
 • finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta (izvori finansiranja, likvidnost, profitabilnost, period povraćaja investicije i dr.),
 • održivost investicionog projekta po svim poslovnim parametrima, uključujući i kredibilnu analizu tržišta plasmana i nabavke.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa dodeljenim sredstvima uređuju se ugovorom o dodeli sredstava koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava. Ministarstvo može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik ne ispunjava uslove utvrđene ugovorom u vezi sa dinamikom realizacije investicije. U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, Ministarstvo ima pravo da, po osnovu izdate bankarske garancije i blanko solo menice, naplati sredstva u visini iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

Isplata dodeljenih sredstava
vrši se po ispunjenosti uslova za isplatu utvrđenim ugovorom o dodeli sredstava, a na osnovu zahteva za isplatu koji korisnik sredstava podnosi Ministarstvu u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava. Dodeljena sredstava isplaćuju se u tri rate, u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, procentualno, i to prema jednom od sledećih modela:

 1. u odnosu na visinu ulaganja u svakoj godini realizacije investicionogo projekta u iznosu koji je proporcionalan procentu izvršenog ulaganja u osnovna sredstva definisanih investicionim projektom, ili
 2. u odnosu na broj zaposlenih u svakoj godini realizacije investicionog projekta u iznosu koji je proporcionalan procentu novozaposlenih radnika definisanih investicionim projektom.

top