FINANSIJSKA PODRŠKA ZA INVESTITORE U SRBIJI

O Programu privlačenja direktnih investicija

 
Pored postojećih prednosti, kao što su: strateški geografski položaj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, najniža stopa poreza na dobit u Evropi od 15%, kao i obrazovana i kvalitetna radna snaga dostupna po konkurentnim troškovima, Srbija nudi i finansijsku podršku investitorima. SIEPA je do sada objavila 19 poziva, u kojima je odobreno 281,2 miliona evra za otvaranje 46.484 radnih mesta u Srbiji.

Bespovratna finansijska sredstva se mogu dodeliti domaćim ili međunarodnim kompanijama za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine i za strateške projekte iz oblasti turizma.

Sredstva se ne mogu dodeliti za finansiranje investicionih projekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, niti sledećim privrednim društvima:

 1. kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma,
 2. protiv kojih je pokrenut stečajni postupak ili ispunjavaju zakonom propisane uslove za pokretanje stečajnog postupka,
 3. koja imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji,
 4. kod kojih je u prethodnih 12 meseci pre podnošenja prijave znatno smanjen broj zaposlenih,
 5. kojima su iz budžeta Republike Srbije već isplaćena sredstva za iste namene,
 6. u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajna ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu. 

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se prema kriterijumima određenim ovom uredbom, u odnosu na opravdane troškove ulaganja ili na opravdane troškove bruto zarada za nova radna mesta u dvogodišnjem periodu nakon realizacije investicionog projekta.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena velikim privrednim subjektima utvrđuje se do 50% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta. Visina sredstava može da se poveća za male privredne subjekte za najviše 20 procentnih poena, a za srednje privredne subjekte za najviše 10 procentnih poena.

Iznos dodeljenih sredstava za ulaganja preko 50 miliona evra ne može biti veći od 25% opravdanih troškova ulaganja, a za ulaganja preko 100 miliona evra taj procenat ne može biti veći od 17%, opravdanih troškova ulaganja i utvrđuje se na sledeći način:

 1. za opravdane troškove do 50 miliona evra - do 50% tih troškova, 
 2. za deo opravdanih troškova od 50-100 miliona evra - do 25% tih troškova,
 3. za deo opravdanih troškova veći od 100 miliona evra - do 17% tih troškova.

*   Za MSP iznos podsticaja može biti uvećan do 70% visine investicije.  
** Minimalna visina investicije za devastirana područja iz 4. grupe opština je 0,5 miliona evra, a minimalni broj novih radnih mesta je 50.

Uslovi za dodelu sredstava

Sredstva se mogu dodeliti za:

 1. investicije u proizvodnom sektoru kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u četvrtu grupu ili devastirana područja, vrednosti investicije od najmanje 500.000 evra; 
 2. investicije u proizvodnom sektoru kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta u jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u prvu, drugu ili treću grupu, vrednosti investicije od najmanje 1.000.000 evra; 
 3. investicije u sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost 300.000 evra i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 20 novih radnih mesta; 
 4. investicije u strateške projekte iz oblasti turizma čija je minimalna vrednost pet miliona evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta; 
 5. velike investicione projekte pod uslovom da najmanje 20% od vrednosti investicionog projekta bude realizovano najkasnije do isteka roka od jedne godine od dana potpisivanja ugovora; 
 6. srednje investicione projekte pod uslovom da najmanje 10% od vrednosti investicionog projekta bude realizovano najkasnije do isteka roka od jedne godine od dana potpisivanja ugovora.

Sredstva mogu biti dodeljena samo pod sledećim uslovima:

 1. da se investicija održi na istom području najmanje pet godina nakon realizacije projekta, odnosno najmanje tri godine za mala i srednja privredna društva, 
 2. da se dostignuti broj zaposlenih kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta ne smanjuje u periodu od tri godine u slučaju malih i srednjih privrednih društava, odnosno pet godina u slučaju velikih privrednih društava.

Korisnik sredstava, nakon postizanja pune zaposlenosti saglasno odredbama ugovora o dodeli sredstava, dužan je da svakom zaposlenom redovno isplaćuje zaradu u skladu sa propisima kojima se uređuje radni odnos, u iznosu koji je najmanje za 20% veći od minimalne zarade u Republici Srbiji propisane za mesec koji prethodi mesecu za koji se isplaćuje zarada.

Prijava za učestvovanje u postupku dodele sredstava (u daljem tekstu: prijava) podnosi se Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) nakon objavljenog javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava, a u roku koji je naveden u javnom oglasu. Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja projekata, sredstva će biti odobrena kompanijama u skladu sa konačnom bodovnom ocenom.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku. Uz prijavu se podnosi:

 1. popunjen obrazac prijave, objavljen na internet stranici Ministarstva privrede i SIEPA-e,
 2. poslovni/biznis plan sa detaljnim opisom investicionog projekta za čiju realizaciju se traže sredstva, sačinjen u skladu sa uputstvom datim na internet stranici Ministarstva i SIEPA-e,
 3. original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja za prethodne tri godine poslovanja, sa nalazom ovlašćenog revizora (ukoliko postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik,
 4. projektovani bilansi stanja i uspeha i izveštaj o novčanim tokovima korisnika sredstava za naredne tri godine poslovanja od dana podnošenja prijave,
 5. original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, ne stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik,
 6. pisana izjava da za realizaciju istog investicionog projekta nisu dodeljena, a ako jesu, po kom osnovu su dodeljena sredstva iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajne ili lokalne samouprave,
 7. dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji, a za strane investitore koji nisu poslovali u Republici Srbiji potpisana izjava da investitor nije poslovao u Republici Srbiji i da nema ni rezidentni ni nerezidentni poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Investicioni projekti se ocenjuju i boduju na osnovu sledećih kriterijuma:

 • reference investitora (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.),
 • tehnološki nivo delatnosti koja je predmet ulaganja, u skladu sa kvalifikacijom Eurostata,
 • prethodna saradnja sa dobavljačima i planirani udeo domaćih dobavljača,
 • efekti investicije na zaposlene (obuke radnika i prosečna visina zarade),
 • prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa,
 • finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta (izvori finansiranja, likvidnost, profitabilnost i dr.),
 • visina i vrsta investicije (greenfield ili brownfield, kupovina nove ili polovne opreme i sl.),
 • efekti investicije na privredni razvoj opštine, odnosno grada i regiona u koji se investira, uzimajući u obzir nivo razvijenosti opštine prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike,
 • uticaj investicionog projekta na povećanje konkurentnosti i izlazak na nova tržišta.

Isplata dodeljenih sredstava vrši se po ispunjenosti uslova za isplatu utvrđenim ugovorom o dodeli sredstava, a na osnovu zahteva za isplatu koji Agenciji podnosi korisnik sredstava, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava. Agencija, nakon izvršene kontrole, dostavlja Ministarstvu radi isplate uredne zahteve za isplatu. Dinamika isplate se utvđuje ugovorom o dodeli sredstava, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i dinamikom realizacije investicionog projekta.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa dodeljenim sredstvima uređuju se ugovorom o dodeli sredstava koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava. Ministarstvo može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik ne ispunjava uslove utvrđene ugovorom u vezi sa dinamikom realizacije investicije. U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, Ministarstvo ima pravo da, po osnovu izdate bankarske garancije i blanko solo menice, naplati sredstva u visini iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

top